home > activities > conferences > seminar > programme  
 

1. Međunarodni seminar - Program

najava - program - registracijski formular - engleski / english

Kultura: Pokretačka snaga razvitka urbanog turizma
Primjena iskustava na zemlje u tranziciji

18.-19. svibnja 2001.
Dubrovnik, Hrvatska

Grand Hotel Park

Organizatori

Culturelink, svjetska mreža za proučavanje kulturnog razvoja i suradnje / Institut za međunarodne odnose (IMO)
Zavod za obnovu Dubrovnika

Uz podršku

Instituta otvoreno društvo - Hrvatska
Ministarstva kulture Republike Hrvatske
Ministarstva turizma Republike Hrvatske
Ministarstva znanosti i tehnologije Republike Hrvatske
Hrvatske turističke zajednice
Croatia Airlinesa

Program rada

Petak, 18. svibnja 2001.

8:00 – 9:00 Registracija

9:00 Otvaranje seminara

Antun Vujić, Ministar kulture RH
Pave Župan-Rusković, Ministrica turizma RH
Ivan Šprlje, župan Dubrovačko-neretvanske županije
Vido Bogdanović, gradonačelnik Dubrovnika
Daniela Angelina Jelinčić, Culturelink / Institut za međunarodne odnose
Vjekoslav Vierda, Zavod za obnovu Dubrovnika

9:45 Kulturni turizam kao tržišna niša: kultura - osnovni resurs u gradskom turizmu

Daniela Angelina Jelinčić, Culturelink / Institut za međunarodne odnose, Hrvatska, Strategija razvitka kulturnog turizma Hrvatske

Moderator: Renata Fox, Fakultet za turistički i hotelski menadžment, Hrvatska, Hrvatski turizam: potrošnja kulture, afirmacija identiteta

Frans Schouten, Netherlands Institute for Tourism Studies, Nizozemska, Učinkovita komunikacija s posjetiteljem baštinskog lokaliteta

Antonio Paolo Russo, European Institute for Comparative Urban Research, Nizozemska, Udruživanje kulturnih organizacija kao osnova turističkog razvoja – primjer Venecije

11:00 Pauza

11:20 nastavak

Priscilla Boniface, University of North London, Velika Britanija, Kulturni turizam tranzicijskoga grada

Howard Hughes, Manchester Metropolitan University, Velika Britanija, Uloga kazališta i glazbe u urbanom turizmu

Roland Delbaere, Hodie Vivere Foundation, Belgija, Tekstil kao dio ponude kulturnog turizma

Franco Bianchini, De Montfort University, Velika Britanija, Važnost kulturnog planiranja za razvitak strategija urbanog turizma

Christina Quijano-Caballero, World Leisure and Recreation Association, počasni član, Austrija, Kulturni turizam i kulinarska baština

Diskusija

13:30 Ručak

15:00 Razgled grada – Analiza slučaja grada Dubrovnika

Vjekoslav Vierda, Zavod za obnovu Dubrovnika, Hrvatska

17:00 Primjeri dobre prakse u upravljanju gradskim turizmom

Moderator: Ian Jenkins, School for Leisure and Tourism, Swansea Institute, Velika Britanija

Ian Jenkins & Andrew Jones, School for Leisure and Tourism, Swansea Institute, Velika Britanija, Važnost kulturnih tržišnih niša u proizvodima urbanog turizma Wales-a

Vesna Borković-Vrtiprah & Ivo Ban, Fakultet za turizam i vanjsku trgovinu, Hrvatska, Uloga kulturne ponude u turizmu

Tonka Pančić-Kombol, Veleučilište u Rijeci, Hotelijerski odjel, Hrvatska, Kultura kao osnovni resurs u gradskom turizmu Hrvatske

Fien Meiresonne, European Leisure and Recreation Association, Nizozemska, Tajna Nizozemske

Lorena Boljunčić, Turistička zajednica Istarske županije & Doris Cerin, Istarsko narodno kazalište Pula, Hrvatska, Kulturni turizam destinacije i Kulturni turizam – međuregionalna i međunarodna suradnja

Renata Tomljenović, Institut za turizam, Zagreb, Sunce, more, pijesak i kultura: moguća kompatibilnost?” - Kulturni turizam u destinacijama masovnog turizma

Zvonimir Soldo, Ministarstvo turizma, Uloga Ministarstva turizma u formiranju turističkih vodiča profesionalaca

Diskusija

20:00 Večera

Subota, 19. svibnja 2001.

9:30 Okrugli stol: Hrvatski izazovi i mogućnosti razvitka kulturnog turizma u Hrvatskoj

Moderator: Tomislav Šola, Filozofski fakultet u Zagrebu, Katedra za muzeologiju, Hrvatska

Sesija će razmatrati načine na koji razvitak kulturnog turizma u Hrvatskoj može doprinijeti razvitku cjelokupnog kulturnog/turističkog sektora kao i ukupnog gospodarstva. Okrugli stol bit će mogućnost da svi sudionici izlože svoja viđenja i predlože rješenja za razvitak održivog turizma u Hrvatskoj. Diskusija će uključiti pitanja koja se odnose na privatni i javni sektor, pravnu podršku, obrazovanje, proširenje ponude, produljenje sezone, proširenje geografske osnove, itd.

12:30 Zaključci

13:00 Ručak

 


 
Zavod za obnovu Dubrovnika