home > activities > conferences > seminar  
 

1. Međunarodni seminar - Najava

najava - program - registracijski formular - engleski / english

Kultura: Pokretačka snaga razvitka urbanog turizma
Primjena iskustava na zemlje u tranziciji

Mreža Culturelink
Zavod za obnovu Dubrovnika

Dubrovnik, Hrvatska, 18.-19. svibnja 2001.

Najava

Mreža Culturelink, u suradnji sa Zavodom za obnovu Dubrovnika te uz potporu Instituta Otvoreno Društvo, Hrvatska, organizira 1. međunarodni seminar Kultura: Pokretačka snaga razvitka urbanog turizma - Primjena iskustava na zemlje u tranziciji, koji će se održati u Dubrovniku, Hrvatska, od 18.-19. svibnja 2001.

Seminar će se baviti slijedećim temama:

1. Kulturni turizam kao tržišna niša

Kulturni turizam ima veliki potencijal za razvitak turističkog tržišta: posjetitelji koji traže kulturne sadržaje borave duže, troše više novca, bolje su obrazovani i bolje zarađuju od posjetitelja koji pripadaju tržištu masovnog turizma.

  • Prilike za razvitak kulturnog turizma kao prioritetnog tržišta u lokalnoj zajednici/gradu/regiji/državi;
  • Kulturna ponuda i kulturna potražnja u turizmu;
  • Pozitivne/negativne strane tržišta kulturnog turizma;
  • Značaj kulturnog turizma za cjelokupni kulturni/turistički sektor kao i za ukupno gospodarstvo;
  • Primjeri dobre prakse.

2. Grad kao resurs u turizmu

Kako bi se kvalitetno upravljalo turizmom u gradovima, neophodno je poći od tvrdnje da 'u gradovima, brak kulture i turizma jamči uspjeh'. Pošto prepoznamo važnost kulture u motiviranju turista za dolazak na željeno odredište, moramo ispuniti ostale preduvjete, kao što su dobra gradska infrastruktura, prometne veze, dodatni privlačni sadržaji.

  • Kultura kao osnovni resurs za gradski turizam;
  • Materijalna i ne-materijalna baština kao jednako vrijedni sadržaji;
  • Urbani turizam kao faktor decentralizacije kulturnih/turističkih aktivnosti;
  • Raznolikost kao ključni element u ponudi gradskog turizma, trebaju li gradovi biti partneri ili suparnici?
  • Primjeri dobre prakse.

Seminar će okupiti zaposlenike u turizmu, kao i priznate europske teoretičare, no ponajviše sudionike iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine te Slovenije. Očekuje se da će seminar unaprijediti sposobnost lokalnih zaposlenika u turizmu da uspješno upravljaju gradskim kulturnim turizmom, što će se onda očitovati zadovoljstvom turista, a istodobno će poboljšati kvalitetu života samih građana.

Službeni jezik skupa bit će engleski.

Program seminara bit će objavljen početkom 2001. godine.

Kako biste se prijavili za seminar, molimo Vas da popunite registracijski formular i pošaljete ga faksom (+385-1-4828361) ili na slijedeću e-mail adresu: tourism@irmo.hr

Za dodatne upite, molimo da se obratite: Daniela Angelina Jelinčić, Culturelink/IMO, Vukotinovićeva 2, 10000 Zagreb, Hrvatska, tel.: +385-1-4826522; fax: +385-1-4828361; e-mail: tourism@irmo.hr; http://www.culturelink.org/tourism.html

 


 
Zavod za obnovu Dubrovnika